ON Energi har nullvisjon for alvorlige hendelser for HMS, Miljø og Kvalitet.

ON Energi skal kjennetegnes av riktig kvalitet på produkter og tjenester internt og eksternt, og sikre at våre ansatte opplever at de er en viktig del av system, mål og resultat. Dette sammen med vårt kvalitets- og miljøstyringssystem skal gi oss et konkurransefortrinn som gjør oss til en fortrukket leverandør og bidrar til gode og trygge arbeidsplasser.

  • Vi er opptatt av å bygge en god HMS-kultur blant våre ansatte hvor vi gjennom gode holdninger og etterlevelse av lover, forskrifter og interne instrukser bidra til å skape en sikker og trygg arbeidsplass for alle ansatte og det ytre miljø.

  • For hvert enkelt prosjekt utarbeides prosjektspesifikke HMS-planer.
  • HMS-planen er basert på risikovurderinger foretatt av byggherre og hovedbedrift, samt erfaringer fra vårt avvikssystem fra sammenlignbare arbeidsoperasjoner.

HMS-policy og mål

ON Energi har som mål å bygge, utvikle og levere prosjekt uten alvorlige ulykker

  • Vårt mål er at alle medarbeidere skal bidra til åpen og konstruktiv kommunikasjon med alle berørte parter, basert på gjensidig tillit og forståelse.

  • Våre medarbeidere skal fremme sunne holdninger og bidra til utviklingen av en kultur hvor HMS er en viktig del av det daglige arbeidet i våre prosjekter.

  • ON Energi har som mål ikke å forårsake ulykker, skader eller tap.

  • ON Energi har et mål om H-verdi = NULL.

Miljøpolicy

ON Energi skal legge igjen et godt inntrykk i lokalmiljøet når vi har fullført et prosjekt. I prosjektgjennomføringen skal vi ha korrekt avfallshåndtering, kjemikaliehåndtering og aktivt opprettholde en ryddig anleggsplass. ON Energi skal jobbe for å ha kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen og jobbe aktivt med forebygging av forurensing. Vi bruker lokale leverandører når de pris- og kvalitetsmessig oppfyller våre krav.

Kvalitetspolicy

ON Energi skal levere forskriftsmessige elektriske anlegg utført med høy kvalitet i montasjearbeidet. Vi skal stadig prøve å bli bedre, og skal derfor jobbe aktivt med å lære av de erfaringene vi gjør. Våre ansatte skal ha høy kompetanse innen arbeid i anlegg med høye spenninger.

ON Energi AS
Org. nr: 998 438 756
Postadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
Besøksadresse: Tempeveien 41, 7031 Trondheim
t: 73 60 59 00     |     e: post@onenergi.no